اضطراب قدیمی

مطابق چند روز گذشته صبح زود بیدار شدم. ساعت تقریبا ۴ بود!

۵:۳۸ درج ساعت ابتدای نوشته باعث چپ چین شدن شد که ناچار شدم آنرا چند خطی پایین‌تر قرار بدم. اضطراب قدیمی رو با همه وجود حس می‌کنم از همون جنسی که روزهای اول مدرسه یا شب‌های امتحان پیدا میکردم و چه همزمانی جالبی چه بسا اصلا بعد چندین سال پی در پی این احساس در وجودم شکل گرفته و فارغ از هر اتفاقی در همین روزها بروز می‌کنه و علایمش پدیدار میشه...چندان پیشترها به آن فکر نکرده بودم و چرا چندان! چون چیزی زیادی از گذشته بخاطر ندارم!