صاحب خانه

جهان را با چراغت صبحِ روشن میکنی تا من

بدانم هستی و این خانه ، صاحب خانه‌ای دارد

-سمیه محمدیان

بدانم هستی و این خانه ، صاحب خانه‌ای دارد