کسی برای دیدن من نباید پول بدهد

کسی برای دیدن من نباید پول بدهد
آقای تختی! من برای دیدم فیلم شما پول پرداخت کردم - نگاهی بر فیلم غلام‌...