بهمن هستم. میتونید مرد مرده صدام کنید. یه برنامه نویس سادم که عاشق کسب و کارهاشه.