برای توسعه خود و رسیدن به تمامی چیزها،کافیست مغز خود را توسعه دهید.