خلاقیت از آن دست مفاهیم جذاب بشری است. مفهوم خلاقیت یعنی ارزش و تازگی. انواع خلاقیت شامل تکنیک خلاقیت طوفان فکری، استخوان ماهی و... است. http://creativito.ir