انسانم آرزوست....

انسانم آرزوست....
امروز غمگینم، غمگین تر از روزهای سرد نا امیدی.نوشتن برای من سخته،چون ه...