کوتاه ترین مسیر برای فاصله ها

همراه و همدم همیشگی در این روزهای کمتر معمولی