نصب ده ها اپلیکیشین بر روی گوشی خود یا تنها نیوماتیک؟

نصب ده ها اپلیکیشین بر روی گوشی خود یا تنها نیوماتیک؟
دسترسی به تمام اپلت ها در اقصی نقاط دنیافرض کنید با کلی ذوق و شوق به س...