دیروز شهیدان به این دلیل خون خود را تقدیم کردند که امروز من و شما آسوده خاطر در ویرگول بنویسیم؛ آیا حق آنها نیست که یادشان را به هر نحوی که می‌توانیم گرامی داریم؟