به کاری که همت بسته گردد / اگر خاری بود، گل دسته گردد