لاک پشت های دریایی وجود دارند

لاک پشت های دریایی وجود دارند
نمی دونم اولین بار کی بود و کجا، نمی دونم درگیر سر و کله زدن با کدوم ح...