من هر لحظه برای "فکر و عمل مفیدتر" تلاش می‌کنم و از بودن خارج از منطقه آسایش لذت میبرم! رسالتم در زندگی کمک به اطرافیانم است تا با کمک متقابل آنها، بتوانیم با هم دنیا را جای بهتری برای زندگی کنیم...