فریده سیدی پور هستم، مدرس و مشاور در حوزه رشد و بهبود فردی، نویسنده کتاب معجزه خودباوری ،علاقمندم آموخته هایم را در اختیار علاقمندان قرار دهم و دنیا را به جای بهتری برای خودم و دیگران تبدیل کنم.