اختیار دارید، شما که پول پارو میکنید!

یا باید باهم زندگی کنیم یا باهم بمیریم. مهربون باشیم هموطن...