خلق ارزش در سیستم چابک

یه موضوع خیلی جالب که اخیرا در کتاب ( اصول و روش کاربردی اسکرام) میخوندم، تعریف درست پیشرفت در سیستم چابک بود.

سیستم های سنتی تر یا به عبارتی فرآیندهای برنامه محور و ترتیبی، زمانی که یک مرحله انجام میشد و به مرحله بعدی میرفتند، میگفتند پیشرفت اتفاق افتاده.

اما در یک سیستم چابک زمانی پیشرفت اتفاق میفته که ارزش مشهودی برای مشتری خلق شده باشه .

به عبارت دیگه اگه محصول سر وقت تحویل بشه و تولید محصول طبق برنامه پیش بره ولی ارزش کمتر از حد انتظاری برای مشتری خلق بشه، پیشرفتی اتفاق نیفتاده، معیار پیشرفت در اسکرام ( ساخت دارایی های تایید شده ای است که کار میکنند.

ارزش های مشتری در اسکرام نقش پایه ای و محوری دارن .

ارزش در اسکرام زمانی تولید میشه که فرآیندهایی که کار میکنند به مشتری تحویل داده بشه.


خلق ارزش به روش اسکرام
خلق ارزش به روش اسکرام