مدیر محصول اپلیکیشن لست گرام - علاقه مند به مدیریت چابک و اسکرام