برنامه نویس و توسعه دهنده وب ، فعال حوزه ی استارتاپ ها و ایونت های کارآفرینی