دارم نوشتن کم کم تمرین می کنم و از ایده ها و چیزایی می نویسم که توی این سالها یاد گرفتم.