کتاب نوشته های هر کس خبر از سر درون می دهد و اینجا مجال گفتن نیست برای اینکه من چه کسی هستم. با ما باشید با دنیایی از گفته ها و ناگفته ها و صنایع دستی از دنیای سنگها با ما خاص باشید