قانون من بدنم مرا پیش می برد

ما میتوانیم اختیار خود را بدست بگیریم شاید باورش سخت باشد اما بیشترمان...