سایه ها ...

بندرانزلی . موج شکن . پیرمرد تنها
بندرانزلی . موج شکن . پیرمرد تنهازندگی می کنیم ,

که سایه ها را بشماریم؟!

...

تمکین قلم ، به سکوت کلمات

ماه ها شعر نسروده به جا گذاشت

اما این شعر ها چه شد؟

صدایی می گوید ؛

بخوان ، بنویس ، بخوان

اما حوصله ای نیست ؛

نه برای خواندن ، نه برای نوشتن ، نه برای خواندن

و بیهودگی... مطلع تمام ثانیه ها...

...

ذوقی اندک ، شبیه سرخوشیِ کودکانه

از سرودن شعری که شاید شبیه سایه ها ست...


سینا شمس/20 فروردین 01


پ. ن : عکس مربوط به مدت ها پیش ه و ربطی به شعر نداره...