اشتغالپذیری دانشجویان یا استخدام پذیری دانشجویان

اشتغالپذیری دانشجویان یا استخدام پذیری دانشجویان
مسیول اشتغال در کشور چه سازمان، نهاد یا ارگانی است؟ اگر خودمون رو خوب...