تکرار...یکشنبه97/07/29

تکرار...یکشنبه97/07/29
یک روز ابری. خورشید حال سلام دادن ندارد. حالت سحر است انگار . حال عجی...