خطرناک ترین چیز در دنیا اینه که فکر کنی هنوز فرصت هست!