کافه نادری ، گذشته ای در حال..

کافه نادری ، گذشته ای در حال..
گارسون قهوه را آورد و بعد هم ظرف شیر. سیگارم روی میز بود و دلهره ام کن...