بارانْ‌واژه

بارانْ‌واژه
عصر‌هنگام، هزاران هزار برگ پاییزی، چون پرندگان مهاجر که دسته دسته به ق...