از حیوانات کسب و کار بیاموزیم

لطفا قبل از هر چیز به عکس بالا خوب توجه کنید.

حالا لطفا عکس بعدی را ببینید

سه گرگ اولی پیرترین و بیماران گروه هستند، آنها در پیشانی گروه حرکت می‌کنند تا آهنگ حرکت و اندازه گام های اعضای گروه را تعیین کنند.

پنج عضو بعدی و پنج عضو آخر (فلش های سبز)از قویترین اعضای گروه هستند، جای آنها برای شناسایی خطرات پیش رو و پشت سر و حملات از مقابل و عقب مناسب است تا در اسرع وقت برای محافظت از بقیه اعضا حمله کنند.

گروه میانی کاملا محافظت شده اند.

و اما تک عضو آخری که با کمی فاصله هم حرکت میکند ، رهبر گروه است و جایی حرکت میکند که تمام تحرکات را زیر نظر دارد و گرانتر اینکه مطمئن میشود عضوی از گروه جا نمانده یا آسیب ندیده است.

رهبری کردن به معنای پیشروی در پیشانی نیست بلکه سراسر مفهوم حمایت و خردپیشه گی است.

در سازمانها ۱۰ گرگ محافظ پسین و پیشین، مدیران میانی تعبیر می‌شوند.

#leadership

#teamwork

#animalesson

#wolf

#رهبری

#کارتیمی

#ازحیواناتبیاموزیم

#مهران_جلیل

#مشاوره_مدیریت

#کسبوکار

#مدیریت