رضا هستم مشاور و مدرس تولید محتوا ، مشاوره سرمایه گذاری شرکت ICC سوئد ! سردبیر وب سایت میزفکر و داور و مربی رویداد های استارتاپی