به بدترین شکلی که می تونی شروع کن!

به بدترین شکلی که می تونی شروع کن!
بعضی وقت ها که قراره یه کاری رو شروع کنم انقدر دست دست میکنم که آخرش ا...