ویرگول
ورودثبت نام
مأوا مقدم
مأوا مقدم
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

معشوق ها

آنهایی را که دوست‌داریم خیلی قدرتمند هستند چون میتوانند با یک حرکت، یک حرف و یک نگاه ویرانت کنند!
آنها همانقدر که آبادگرهای خوبی‌اند، ویران کننده‌های بی‌رحمی هستند..‌.

?مأوا مقدم

_____________________________________________________________________________________________


مأوا مقدم
مأوا مقدممأوا مقدمجملات مأوا مقدمدلنوشتهمتن نابمعشوق
| شاعر | نویسنده | داستان نویس |
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید