معشوق ها

آنهایی را که دوست‌داریم خیلی قدرتمند هستند چون میتوانند با یک حرکت، یک حرف و یک نگاه ویرانت کنند!
آنها همانقدر که آبادگرهای خوبی‌اند، ویران کننده‌های بی‌رحمی هستند..‌.

📷مأوا مقدم

_____________________________________________________________________________________________


مأوا مقدم
مأوا مقدم