چشم سبز

رو به رویم بیشه‌ایست کبیر

وقتی نگاهت را مهمانِ چشمانم میکنی!

مــــن جنگلبانِ آن شاخسارهای جَمیلَم

نِگاه‌بانِ دَلیرِ آن وَط|تن

سرای امیدم💚👀🌱

👤مأوا مقدم


مأوا مقدم
مأوا مقدم_____________________________________________________________________________________________