کارشناسی ارشد IT ، آشنا با علم پردازش تصویر، سنجش از راه دور ، پردازش تصاویر ابرطیفی و برنامه نویسی متلب