برنامه نویس، در تلاش برای کارآفرینی، یک مسافر در عرض زندگی، من و تیمم : namvareh.com