شاید یک برنامه‌نویس، گاهی اوقات یک مسافر، یک روزی یک کارآفرین، بدون ِهیچ افسوسی.