پروانه گشتن...

چیزی که از من خواستی جز دل بریدن نیست


چیزی مخواه از من که در اندازه ی من نیست


دنبال آرامش مگرد ای رود سرگردان


چیزی که در دریا نباشد در تو قطعا نیست


گاهی برای گریه کردن بس که تنهایی


جایی برایت بهتر از آغوش دشمن نیست


پیراهنم روزی گواهی می دهد پاکم


ای عشق خیلی وقت ها پاکی به دامن نیست


در عشق باید پر تحمل بود و دور اندیش


پروانه گشتن چاره اش جز پیله کردن نیست


((حسین زحمتکش))