من عاشق نویسندگی‌ام که نمی‌دونم چطور شد وارد ویدیوگرافی شدم، ولی اگر ازم بپرسید که دوست دارم چی باشم: بهتون میگم می‌خوام بازیساز بشم.