برف


صبح کمی برف بارید و قطع شد، برف مثل باران صدا ندارد، سکوتت را دوست دارم ای برف! چیزی هنوز پیدا نکرده ام بی ارزش تر از حرف! روزی می رسد که دلتان برای همین اطراف ِ تکراری تنگ می شود، درست روزی که زندگی تبدیل به مرگ می شود