آزاد زندگی کن، آزاد بمیر.برنامه نویس و شاید اهنگساز