با تو...


در من كوچه ايست كه با تو در ان نگشته ام

سفريست كه با تو هنوز نرفته ام

روزها و شب هاييست كه با تو به سر نكرده ام

و عاشقانه هايى كه با تو هنوز نگفته ام...