عاشق بازی و بازی سازی | یک آچار فرانسه خسته در بازیاتو