ویژگی‌های یک روان‌درمانگر خوب از نظر من

ویژگی‌های یک روان‌درمانگر خوب از نظر من
از اولین باری که وارد اتاق درمان شدم حدود چهار سال می‌گذره. تجربه اول...