قصد دارم خلاصه کتابهای منتخب حوزه مدیریت، کسب و کار، مالی و ... رو از سایت Blinkist.com ترجمه و بازنویسی کنم.