داستان تکرار روزهای ما

زندگی در عین پیچیدگی های غیرقابل تصورش خیلی ساده‌تر از آن چیزیست که حتی بشود فکرش را کرد
آدم ها و اتفاقات هرسال برایت تکرار میشوند و در انتها تو هربار به تجربه‌اش قناعت میکنی!
تجربه ای که آنقدر تکرار میشود و استفاده نمیکنی تا مثل پول فراموش شده در جیب کتت چند سال بعد پیدایش کنی زمانی که دیگر آن پول ارزشش را نداشته باشد...
زندگی با تکرارهایش میخواهد بفهماند که تو باید جلوی این دور تکرار را بگیری
آنقدر آدم های مشابه و اتفاقات شبیه به هم سر راهت قرار میدهد و تو غرق در تکرار شده‌ای که حتی نمیفهمی این هم یک تکرار دیگر بوده است!
تغییر آنقدرها هم سخت نیس فقط باید از این تکرار زندگی و آدم ها خسته شوی...