بهترین آرامش تبدیل فکر به واژه است... یک عاشقِ نوشتن از همه چیز و همه جا