ای کاش بیدار نمی‌شدم...

خوابم برد دیشب وقتی داشتم از تو مینوشتم ، وقتی داشتم به تو فکر میکردم...