سید نوید حلمی، عارف سخن سرای معاصر snhelmi.blog.ir | www.instagram.com/snhelmi | t.me/snhelmi