من یک سرباز

من یک سرباز
من متولد یک روز از ماه دوم سال که قرار شد 18 سال صبر کنم و به خدمت سرب...