مدیرپروژه. علاقه ام IT و دغدغه ام آموزش و پرورش. گره خورده ام به استارتاپ ها و هوشمندها از نوع شهر و مدرسه.