تکنیک «Pomodoro»: چگونه از شر امروز فردا کردن خلاص شویم!

تکنیک «Pomodoro»: چگونه از شر امروز فردا کردن خلاص شویم!
بریم به جنگ اهمال‌کاری و بالاخره کارهایی که مدت‌هاست تو لیست انجاممون...