جمعه یادگیری 11: پنج نقطه قوت برتر خود را بشناسید!

جمعه یادگیری 11: پنج نقطه قوت برتر خود را بشناسید!
چگونه می توانیم استعدادهایمان را خودمان کشف کنیم؟